සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵන නිකුත් වෙයි -A-9 බැගින් ලබාගත් සිසුන් සංඛ්‍යාව 10,346ක්

0 104

wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm, úNd.fha m%;sM, wo^27& iji ksl=;a lr ;sfnkjd.

2019 idudkH fm< úNd.h miq.sh foieïn¾ ui 02 jkod isg 12 jkod olajd Èjhsfka úNd. uOHia:dk 4989l§ meje;ajqKs.

tys§ whÿïlrejka 7,17,246 fofkl= úNd.h i|yd uqyqK ÿka w;r bka 4,33,189 fofkla mdi,a whÿïlrejka jkjd’

2019 wOHhk fmdÿ iy;sl m;% idudkH fm< úNd.hg bÈßm;a jQ fm!oa.,sl whÿïlrejka ixLHdj 2,84,057la njhs úNd. fomd¾;fïka;=j mjikafka.

fuu úNd. m%;sM, úNd. fomd¾;fïka;=fõ ks, fjí wvúh jk www.doenets.lk fj; iy www.results.exams.gov.lk fj; msúiSfuka whÿïlrejkaf.a ksjerÈ úNd. wxl we;=<;a lr ,nd .;  yels jkjd.

m%;sM, iïnkaOfhka lsishï úuiSula wjYH jkafka kï mdi,a jNd. ixúOdk yd m%;sM, YdLdfõ 011 278 4208 fyda 011 278 4537 fyda 011 318 8350  fyda 011 3140314 hk ÿrl:k wxlj,g fyda laIKsl weu;=ï wxlh jk 1911 wxlhg weu;Sfuka ,nd.; yels njo úNd. flduidßia ik;a mQð; uy;d mjikjd.

2019 idudkH fm< úNd.hg whÿïl< 7,17,246la w;ßka whÿïlrejka 5,56,256 fofkla úNd.hg fmkS isg we;s njhs úNd. fomd¾;fïka;=j mjikafka.

bka 74]l m%;sY;hla Wiia fm< yeoEÍu i|yd iqÿiqlï ,nd we;s ;sfnkjd.

tfiau .Ks;h iu;a m%;sY;h 66’82]la jk njhs úNd. fomd¾;fïka;=j mjikafka.

isiqka 10,346 fofkla A idud¾: 9 ne.ska ,ndf.k we;s njo úNd. fldudidßiajrhd jeäÿrg;a lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...