ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 567 දක්වා ඉහළට – අද දිනයේ මේ වනතෙක් ආසාදිතයන් 44ක් හඳුනා ගැනේ

0 82

Y%S ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^27& miajre 4’45 muK jk úg  567 olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

ta wkqj fï jk f;la wo Èkfha jd¾;d jk kj wdidÈ;hska ixLHdj 44la.

fudjqka 44 fokdu kdúl yuqod idudðlhka njhs úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d fldúâ 19 me;sÍu je<elaùfï cd;sl ls%hdkaú; uOHia:dkfha§ ;yjqre lr isáfha.

tu ixLHdfjka fï jk úg frday,a.;j fldfrdakd ffjrih wdidÈ; frda.Ska 434 fofkla m%;sldr ,nñka isákjd.

tfiau frda.Ska 120 fofkla iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s w;r jd¾;d jk  urK ixLHdj y;la.

fï w;r ;j;a 295 fofkla fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëlaIKh hgf;a miqjkjd.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...