ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 619 දක්වා ඉහළට

0 115

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 619la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj Bfha^28& Èkfha§ jd¾;d jQ wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 31la.

fï wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidokh ùu fya;=fjka mqoa.,hka 478 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r fldfrdakd wdidokj m%;sldr ,nd iqj jQjkaf.a ixLHdj 134 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka YS% ,xldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj y;la.

tfiau ;j;a mqoa.,hka 317 fofkla fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; frday,a.;;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

wo Èkfha§ iqjh ,nd msgj f.dia we;af;a brKú,, je,slkao iy IDH hk frday,aj, m%;sldr ,nñka isá fldúâ 19 wdidokh jQ frda.Ska wg fofkls.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...