ප්‍රදේශ තුනකින් හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් 3ක් අල්ලයි

0 126

m%foaY ;=kl isÿ lrk ,o mÍlaId lsÍïj,ska fyfrdhska ika;lfha ;nf.k isá mqoa.,hka ;sfofkla fmd,sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish lshd isáfha .%Ekaâmdia fmd,sia jifï Tref.dvj;a; .=jka md,u wdikakfha§ fyfrdhska .%Eï 38 ñ,s.%Eï 270la iu. iellrefjl= w;awvx.=jg f.k we;s njhs.

fld<U wmrdO fldÜGdifha ks,OdÍka lKavdhula úiska fuu jeg,Su isÿ lr we;s w;r fuys§ w;awvx.=jg .kq ,enQ  iellre l=reKE., fuyswe,a, m%foaYfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 34la muK jk wfhls.

iellre wo^29& ud,s.dlkao ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r fld<U wmrdO fldÜGdih jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nkjd.

fï w;r l¿;r fldÜGdi wmrdO úu¾Yk tallfha ks,OdÍka úiska l¿;r ol=K fmd,sia jifï rcj;a; ykaÈh m%foaYfha isÿ l< jeg,Sulska fyfrdhska .%Eï 10la iu.  iellrefjl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fuf,i w;awvx.=jg f.k we;af;a fiaremsg” fld<Uf.aj;a; m%foaYfha mÈxÑ jhi wjqreÿ 36la muK jQ wfhla jk w;r iellre ol=Kq l¿;r fmd,sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellre wo^29& l¿;r ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r jeäÿr úu¾Yk l¿;r ol=K fm,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

.,alsiai  O¾umd, udjf;a§ o fyfrdhska iu. iellrefjla w;awvx.=jg .ekSug .,alsiai fldÜGdi ¥IK u¾ok wxYfha ks,OdÍka lKavdhula iu;aj ;sfnkjd.

.,alsiai fldÜGdi ¥IK u¾ok wxYfha ks,OdÍka isÿ l< jeg,Sfï§ fyfrdhska .%Eï 02 ñ,s.%Eï 180la iu. iellrefjla w;awvx.=jg .ekSug yels jQ njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.==jg .;a iellre jhi wjqreÿ 56la jQ foysj, m%foaYfha mÈxÑlrefjla jk w;r iellre wo^29& .,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

.,alsiai fldÜGdi ¥IK u¾Ok wxYh jeäÿr úu¾Yk mj;ajkq ,nkjd.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...