කොවිඩ්-19 ගැන කියන්න රජයෙන් නිල වෙබ් අඩවියක්

0 103

Y%S ,xld f;dr;=re yd ikaksfõok ;dlaIK ksfhdað; wdh;kh ^ICTA& rcfha m%Odk wdh;k iuÕ tlaj fldúâ-19 wod< f;dr;=re uyck;djg ,nd§u i|yd cd;sl fjí wvúhla www.covid19.gov.lk kñka Èh;a lr ;sfnkjd.

COVID-19 fya;=fjka rg ;=, we;sjQ kj ;;a;ajh ie,ls,a,g .ksñka fuh ks¾udKh lr ;sfnkjd.

Y%S ,xld rch úiska m%ldYhg m;alrk f;dr;=re úYajdiodhl uq,dY%hka yryd uyck;djg ,nd § fuys wruqKfõ.

ckdêm;s f,alï ld¾hd,h, fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh, COVID -19 jHdma;sh je<elaùfï cd;sl fufyhqï uOHia:dkh, rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j, wdrlaIl wud;HxYh iy Y%S ,xld hqo yuqodj fuu jevigyfka kshe,S isák m%Odk wdh;k yd ixúOdk fõ.

fuu fjí wvúfha bÈßm;a lr we;s f;dr;=re fyda o;a; úúO rdcH wdh;kj,ska iy fjk;a j.lsjhq;= md¾Yjhkaf.ka ,nd.efka.

COVID -19 me;srhdug wod< ish¨‍ f;dr;=re iy l%shdldrlï fidhd .ekSug fuh f;dr;=re flakaøia:dkhla jkq we;s w;r foaYSh yd wka;¾cd;sl jYfhka kj;u hdj;ald,Sk lsÍï iuÕ ksjerÈ m%jD;a;s iuÕ iïnkaO ùug mqrjeishkag ndOdjlska f;drj fuu.ska wjia:dj Wodfõ.

;jo tu fjí oajdrh fi!LHg wod< ixLHf,aLkj,g muKla iSud fkdjk w;r wd¾Ólh, wdkhk yd wmkhk, ixpdrl” m%jdyk, úfoaYs fiajd, w;HjYH NdKav fnod yeÍu, iudc iqNidOkh, kS;sh yd iduh, wdrlaIl iy wOHdmkh jeks f;dr;=re o tys wvx.= fõ.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...