නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 32ක් තුළ 3609 දෙනෙකු නිරෝධායනයේ

Y%s ,xldjg /f.k tkq ,nk ish¨‍ fokd ksfrdaOdhk uOHia:dk fj;

0 102

bkaÈhdfõ kjÈ,a,s ys isg Y%s ,xlka .=jka hdkdjla u.ska Y%s ,xldjg /f.k tkq ,nk ish¨‍ fokd hqo yuqodj úiska mj;ajdf.k hkq ,nk mQkdks ksfrdaOdhk uOHia:dkh fj; ksfrdaOdhk i|yd fhduq lsßug kshñ; nj hqo yuqodm;sjrhd mjikjd.

fï jk úg ;%súO yuqodj úiska mj;ajdf.k hkq ,nk ksfrdaOdhk uOHia:dkj,ska mqoa.,hska 4659 fofkla ;u ksfrdaOdhk lghq;= wjika ù ksfjia n,d f.dia we;s njhs yuqodm;sjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha.

kdrdfyakamsg m%foaYfhka fldúâ-19 wdidokh jq mqoa.,hska yuqùu;a iuÕ Bfha ^28& Èkfha tu m%foaYfha mqoa.,hska 69 fofkl= oïñkak ksfrdaOdhk uOHia:dk fj;g fhduq flreKq njo yuqodm;sjrhd jeäÿrg;a lshd isáhd.

kdúl yuqodfõ wdidÈ; rKúrejkaf.a <Õska u weiqre l< whj¨‍ka 184 fofkla fmdïfma uvq ksfrdaOdhk uOHia:dkh /f.k hkq ,eì‚.

ta wkqj ;%súO yuqodj úiska md,kh lrkq ,nk ksfrdaOdhk uOHia:dk 32la ;=< wo ^29& Èk 3609 fofkl= ksfrdaOdhkh fjñka mj;sk njo hqoyuqodm;sjrhd i|yka l<d.

wo^29& miajre 5 muK jk úg Y%s ,xld kdúl yuqodfõ úfrdaOdr rKúrejka 3 fofkl= wdidokh ù we;s neúka fï wkqj je,sir kdúlhka yuqod l`ojqr ;=< wo ^29& fldúâ-19 wdidÈ;hska 147 yd l`ojqfrka msg; ksjdvq u; isáh § wdidokhg ,la jq ùfrdaOdr rKúrejka ixLHdj 79 we;=¨‍j 226 la njo lshd isáhd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...