කොරෝනාව නිසා නාවික විරුවන් කොන් නොකරන්න – ආරක්ෂක ලේකම්ගෙන් ඉල්ලීමක් [වීඩියෝ සහිතයි]

0 88

fldúâ khskaàka fyj;a fldfrdakd ffjrifha jHdma;sh uq,alr .ksñka ùfrdaOdr kdúl yuqod fin¨‍ka fukau Tjqkaf.a mjq,aj, Woúhg o fjkialï fkdlrkakehs wdrla‍Il f,alï úY%dñl fïc¾ fckrd,a lu,a .=Kr;ak uy;d b,a,d isákjd.


Wmqgd .ekSu – ITN NEWS

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...