සහරාන්ගේ වනාතවිල්ලු‍ව කාරතිව් අරාබි පාසලේදී අවි පුහුණුව දුන් හැටි පාසල් සිසුවෙකුම පාපොච්ඡාරණය කරයි

0 89

jkd;ú,a¨‍j ldr;sõ wrdì mdif,a bf.kqu ,enQ isiqkag wú mqyqKqj ,nd § we;s njg f;dr;=re fy<sj ;sfnkjd.

ta;a iu.u wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j úu¾Yk lghq;= wdrïN l<d.

wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j Ndrfha isák 14 yeúßÈ isiqfjl= ,nd § we;s m%ldY wkqj fufia úu¾Yk lghq;= wdrïN flreKd.

ldr;sõ wrdì mdi, 2008 jif¾§ wdrïN flreKd’ th 2018 jif¾ wjidkh olajd mj;ajdf.k f.dia ;sfnkjd.

úúO m%foaYj, fouõmshka wysñ orejka 30 ;a 40 ;a w;r ixLHdjla fuu mdif,a bf.kqu ,enqjd.

tfukau fuu mdif,a wfmdi idudkH fm< olajd bf.kqï lghq;= isÿlr we;s njghs fy<sj ;sfnkafka.

wrdì mdi, fufyhjd we;af;a iyrdka njg o f;dr;=re ,eî ;sfnkjd.

orejkag wú mqyqKqj ,nd foñka b,lalj,g fjä ;eîug mqyqKq lr we;s nj wod< YsIHhd mdfmdÉPdrKh lr we;s njhs jd¾;d jkafka.

miq.sh Èkl fuu isiqjd we;=¨‍ iellrejka msßila wrdì mdi,g /f.k taug wmrdO mßla‍IK fomd¾;fïka;=j lghq;= l<d.

tfy;a wú mqyqKqj ,nd ÿka ia:dkh ksYaÑ;j fmkaùug tu orejd wiu;a ù we;af;a wod< ia:dkfhka bÈlsÍï lsysmhla isÿlr ;sîu fya;=fjkqhs.

Source : ITNNEWS.LK

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...