ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 31,86,000 ඉක්මවයි

0 136

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 31,86,458 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka wdidÈ;hska 9,86,408 fofkla iqjh ,nd we;s w;r ;j;a wdidÈ;hska 2,25,521 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fï w;r jeäu wdidÈ;hska ixLHdj iy jeäu urK ixLHdj ;jÿrg;a; jd¾;d jkafka wfußldfjks.

wfußldfjka fldfrdakd ffjri wdidÈ;hska 10,48,834la jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 1,44,352la iqjh ,nd we;s w;r 60,495 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

fojkqjg jeäu wdidÈ;hska ixLHdjla jd¾;d jk iamd[a[fha wdidÈ;hska ixLHdj 2,36,899la jkjd.

bka fï jk úg wdidÈ;hska 1,32,929 fofkla iqjh ,nd we;s w;r urKhg m;ajQ ixLHdj 24,275la jkjd.

b;d,sfhka wdidÈ;hska 2,03,591 fofkla jd¾;d jk w;r bka 71,252la iqjh ,nd ;j;a 27682la urKhg m;aj ;sfnkjd.

m%xYfhka wdidÈ;hska 1,65,911 fofkla jd¾;d jk w;r bka wdidÈ;hska 23,660 fofkla urKhg m;aj wdidÈ;hska 46886 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

tlai;a rdcOksfhkao wdidÈ;hska 1,65,221la jd¾;d jk w;r bka 26,097la urKhg m;aj ;sfnkjd.

c¾uksfhka jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 1,60,479la jk w;r bka wdidÈ;hska 1,20,400lau iqjh ,nd ;sfnkjd.

c¾uksfhka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj 6,374la.

;=¾lsfhka wdidÈ;hska 1,17,589lao reishdfjka wdidÈ;hska 99,399lao brdkfhka wdidÈ;hska 93,657lao jd¾;d jkjd.

wi,ajeis bkaÈhdfjkao fï jk úg wdidÈ;hska 31,787la jd¾;d jkjd.

bka wdidÈ;hska 7,796 fofkla iqjh ,nd we;s w;r 1,008 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...