චාවකච්චේරියේ ඇති වූ ගැටුමකින් ඊ.පි.ඩි.පි ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු දෙදෙනෙකුට කැපුම් තුවාල

udOj l=,iQßh - jjqkshdj

0 106

hdmkh, pdjlÉfÉß m%foaYfha§ Bfha^29& iji fomsßila w;r we;s jq .egqulska pdjlÉfÉß m%dfoaYSh iNdfõ B’ms’ä’ms mlaIh ksfhdackh l< iNslfhl= we;=¿ fofofkl= lemqï ;=jd, ,nd frday,a.; fldg we;s nj hdmkh” pdjlÉfÉß fmd,sish mjikjd.

fmd,sish mejiQfõ hdmkh, pdjlÉfÉß m%dfoaYSh iNdfõ B’ms’ä’ms mlaIh ksfhdackh l< iNslfhl= f,i lghq;= l< wßhl=Üá ks¾u,frda.ka kue;s mqoa.,fhl= yd ;j;a mqoa.,fhl= tf,i ;=jd, ,nd we;s njhs.

lsishï fm!oa.,sl wdrjq,la u; fomd¾Yjhla w;r yg.;a .egqulska  fomd¾Yjfha mqoa.,hska fofofkl= tf,i lemqï ;=jd, ,nd we;s njo fmd,sish lshd isáhd.

hdmkh pdjlÉfÉß m%dfoaYSh iNdfõ meje;ajq idlÉcdjl§ m%foaYfha mj;sk kS;s úfrdaê lismamq cdjdru keje;aùu iïnkaOfhka woyia oelajQ ;u mlaIfha ksfhdað;fhl=g lsishï lKavdhula myrÈ  lemqï ;=jd, isÿfldg we;s neõ hdmkh B’ms’ä’ms mlaI ksfhdað;hska mjikjd.

;=jd, ,enq m%dfoaYSh iNd iNslhd we;=¿ wfkla mqoa.,hd m%;sldr fjkqfjka pdjlÉfÉß frday,g we;=<;a lsÍfuka wk;=rej jeäÿr m%;sldr fjkqfjka hdmkh frday,g fhduqfldg we;s njhs pdjlÉfÉßh fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

wod< myr§u iïnkaOfhka mqoa.,hska fofofkl= ielmsg w;awvx.=jg f.k we;s w;r” w;awvx.=jg .;a iellrejka pdjlÉfÉß ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍug kshñ; njhs.

isÿùu iïnkaOfhka pdjlÉfÉß fmd,sish jeäÿr mÍlaIK mj;ajkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...