නාවික හමුදාව වෙත ආරක්‍ෂිත මුහුණු ආවරණ තොගයක් පරිත්‍යාග කෙරේ

0 89

fldfrdakd ffjrih rg ;=, jHdma; ùu md,kh lsÍu i|yd kdúl yuqodj úiska isÿlrkq ,nk jevigyka fjkqfjka wjYH wdrla‍Is; uqyqKq wdjrK f;d.hla  kdúl yuqodj wo ^30& fj; Ndr§ ;sfnkjd.

kdúl yuqodj úiska fldfrdakd ffjrih rg ;=, jHdma; ùu md,kh lsÍu i|yd isÿ lrkq ,nk jevigyka i|yd wjYH øjHuh wdOdr fkdfhla wdh;k iy ixúOdk u.ska ,efnñka mj;sk njhs kdúl yuqodj mjikafka.

ta wkqj fldßhdfõ, nqidka iuqø yd id.r úYaj úoHd,fha ^Korea Maritime and Ocean University – Busan – Korea& uydpd¾hjrfhl= jk hx-fyda ,S ^Young- Ho Lee& uy;df.a uQ,H wkq.%yh u; wdpd¾h m%ikak .=Kj¾Ok iy mß.Kl bxðfkare Wmdê wfmala‍Ilfhl= jk flaYr ùrisxy hk uy;ajreka úiska fmardfoKsh úYaj úoHd,fha bxðfkare mSGfha iyfhda.h we;sj l%shd;aul l< jHdmD;shla hgf;a ksIamdokh lrk ,o wdrla‍Is; uqyqKq wdjrK f;d.hla kdúl yuqodj fj; Ndr§u wo ^30& isÿ lrk ;sfnkjd.

;jo fuu WmlrK kdúl yuqod udKav,sl m%OdkS ßh¾ woañrd,a ksYdka; W¿f.;ekak uy;d úiska kdúl yuqodj fjkqfjka Ndr .ekSug lghq;= l< njhs kdúl yuqod udOH tallh mjikafka.

fuu mß;Hd.h kdúl yuqodj fj; ,nd§u iïnkaOfhka kdúl yuqodj fjkqfjka kdúl yuqod udKav,sl m%OdkS úiska fuu wjia:djg iyNd.S jQ  wdpd¾h m%ikak .=Kj¾Ok” flaYr ùrisxy hk uy;ajreka iy fmardfo‚h úYaj úoHd,h fj; ish lD;fõ§;ajh m,lrkq ,enqjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...