ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් වැසි

0 107

uOHu, ol=K, W!j, kef.kysr, inr.uqj, jhU iy W;=re ueo m<d;aj,;a; jjqkshdj” ukakdru iy uq,;sõ Èia;%slalj,;a ijia ld,fha§ fyda rd;%S ld,fha§ jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka niakdysr iy ol=Kq m<d;aj,;a ukakdru iy hdmkh Èia;%slalj,;a fjr<nv m%foaYj, WoEik ld,fha§;a jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs.

.s.=reï iys; jeis we;s jk wjia:dfõ§ wl=Kq u.ska iy ;djld,sl ;o iq<x ux.,ska isÿúh yels wk;=re wju lr .ekSu i|yd wjYH mshjr .kakd f,igo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=;j ck;djf.ka b,a,d isákjd.

tfiau rgjgd fjr< wdY%S; ld,.=Kh ie,lSfï§ ukakdru isg fld<U iy .d,a, iy yïnkaf;d;g yryd uvl,mqj olajd m%foaYj, ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï jeis we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

ukakdru isg fld<U iy .d,a, yryd  yïnkaf;dg olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x ngysr fofiska yud tk w;r; Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaYj, iq<x jhU foiska yud tk njo ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkjd.

iq<fÕa fõ.h mehg lsf,da óg¾ 20;a 30;a w;r w.hla .kakd njhs tys jeäÿrg;a oelafjkafka.

Èjhsk jgd uqyqfoa iajNdjh ie,lSfï§ uqyqÿ m%foaY idudkH iajNdjfha isg uo jYfhka r¿ úh yels nj;;a .s.=reï iys; j eis we;s; jk úg tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ ye;a;Ej;a wiQj;a olajd ;djld,slj ;o iq<x we;s úh yels nj;a; tu wjia:dfõ§ tu uqyqÿ m%foaY ;djld,slj r¿ úh yels nj;a ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...