හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑමයක් සහ ගිනි අවියක් සමග සැකකරුවන් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

0 58

l¿;r fldÜGdi fkdúiÿKq wmrdO úu¾Yk tallfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rla u; je,smekak fmd,sia n,m%foaYfha uvj, m%foaYfha isÿ lrk ,o jeg,Sul§ fyfrdhska .%Eï 700la fudag¾ r:hlska m%jdykh lrñka isá iellrejka fofofkl= wod< fudag¾ r:ho iu.ska fmd,sia w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ w;awvx.=jg .kakd ,o iellrejkaf.ka isÿ l< jeäÿr m%Yak lsÍfï§ wod< iellrejka l=,S moku u;; kjd;ekaf.k isá uvj, m%foaYfha ksjila mÍlaId lsÍfï§ ;j;a fyfrdhska .%Eï 300la iy furg ksIamdÈ; ñ,sóg¾ 9 j¾.fha m;frdï fhÈh yels ßfjda,ajrhla iu. ;j;a iellrejl= w;awvx.=jg .ekSug yels jQ njhs.

wod< ksjfia ;sî fyfrdhska m%jdykh i|yd fhdod.;a njg iel flfrk h;=re meÈhlao fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

w;awvx.=jg .;a iellrejka jhi wjqreÿ 21, 27 iy 29 hk jhiaj, miqjk mdkÿr, nKavdr.u iy fudrgqj hk m%foaYj, mÈxÑlrejka njhs fmd,sish mjikafka.

l¿;r fldÜGdi fkdúiÿKq wmrdO úu¾Yk tallh úiska jeäÿr úu¾Yk mj;ajdf.k hkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...