මත්පැන් සාදයක් දැමූ තරුණයන් හයක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

0 133

mj;sk we¢ß kS;sh iy fi!LH Wmfoia W,a,x>kh lrñka ylauK fõm;br m%foaYfha u;ameka idohla meje;ajQ nj lshk ;reKhka yh fofkl= wo ^01 & Èk miajrefõÈ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

ylauK fmd,sish lshd isáfha ylauK fõm;br W;=r fmfofia ksjil ldurhla ;=< u;ameka idohla mj;ajk njg ylauk fmd,Sishg ,o f;dr;=rla u; fuu jeg,Su isÿl< njhs.

tysÈ mkjd we;s we¢ß kS;sh iy fi!LH Wmfoia W,a,x>kh lrñka u;ameka idohla meje;ajQ nj lshk tu ksjfiys ;reKhd we;=¿ ;j;a ;reKhka miafofkl= m%Yak lsÍu i|yd fmd,sish u.ska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

tu wjia:dfõ furg ksIamdÈ; u;ameka fnda;,hla iy ysia fnda;,a ;=kla tu ia:dkfha ;sî fidhd .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a ;reKhka jhi wjqreÿ 20 – 30 w;r jhiaj, miqjkakka njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

ielldr ;reKhka yhfokd fyg ^2 & Èk fohshkaor wêlrKhg bÈßm;a bÈßm;a lsÍug kshñ;hs.

isoaêh iïnkaOfhka jeäÿr úu¾Yk ylauK fmd,sish úiska isÿ lrkq ,nkjd.

 

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...