සහනාධාර පොහොර වැඩි මිලට විකුණන අලෙවි නියෝජිතයන් ගැන මේ දුරකථන අංක දෙකට කියන්න

0 87

iykdOdr fmdfydr wf,ú lsÍfï§ fmdfydr wf,ú ksfhdað;hkha úiska kshñ; ñ,g jvd jeä ñ,g fmdfydr wf,ú lrk njg Èkm;d ,efnk meñ‚,s m%udKh by< hñka mj;sk nj cd;sl fmdfydr f,alï ld¾hd,h mjikjd.

tys wOHlaI ufyaIa .ïuïms, uy;df.a w;aikska hq;= ksl=;a lrk ,o ksfõokhl oelafjkafka ù j.dj yer fjk;a j.djka i|yd ksl=;a lrkq  ,nk iykdOdr fmdfydr lsf,da.%Eï 50l iDcq fmdfydr ñáhl ñ, remsh,a oyila njhs.

tfiau tjeks j.djka i|yd ksl=;a lrkq ,nk ñY% fmdfydr ñáhl ñ, remsh,a 1150la njhs wod< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

fuu ñ, .Kka wod< fmdfydr nE.fha uqøKh lr we;s nj;a fmdfydr wdkhksl iud.ïj, m%jdyk úhoï iy wf,ú ksfhdað;hkaf.a ,dNdxY o i,ld n,d fuu ñ, kshu lr we;s nj;a fmdfydr i|yd jk ish¨‍u úhoï orkq ,nkafka rch úiska nj;a cd;sl fmdfydr f,alï ld¾hd,fha wOHlaIjrhd jeäÿrg;a mjikjd.

iykdOdr fmdfydr hkq fmdÿ ck;djg wh;a foam,la nj;a iykdOdr fmdfydr iïnkaOj isÿ lrkq ,nk ish¨‍u jerÈ i|yd fmdÿ foam< mk; hgf;a o~qjï l< yels nj;a wod< ksfõokfha i|yka jkjd.

tfiau iykdOdr fmdfydr wl%ñl;d iïnkaOfhka ´kEu isú,a mqrjeishl=g meñ‚,s bÈßm;a lsÍfï yelshdj we;s njhs cd;sl fmdfydr f,alï ld¾hd,h mjikafka.

fmdfydr jeä ñ,g wf,ú lrk wf,ú ksfhdað;hkaf.a wf,ú ksfhdað; Ndjh wj,x.= lrk f,i fmdfydr fnodyßk iud.ï fj; okajd we;s njo tys oelafjkjd.

lsishï fmdfydr wf,ú ksfhdað;hl= úiska kshñ; ñ,g jvd jeä ñ,g fmdfydr wf,ú lrkafka kï lDIsl¾u wud;HxYfha udOH wxYfha 011 340 3931 fyda 011 340 3794 hk ÿrl:k wxlj,g meñ‚,s bÈßm;a l< yels njhs wOHlaIjrhd mjikafka.

tfiau fuu ;;a;ajh ie,ls,a,g f.k f.dú ck;dj i|yd t<j¿” m<;=re yd lafIa;% fnda. i|yd ksl=;a lrk iykdOdr ridhksl fmdfydr lDIsl¾u WmfoaYljrhdf.a ks¾foaYhg wkqj f.djäk fiajd uOHia:dkh u.ska wf,ú lsÍug lghq;= fhdod we;s njo tu ksfõokfha i|yka.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...