බස්නාහිර පළාතේ කොරෝනා තත්ත්වය යම් තරමකට පාලනයට යටත් කරලා – සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් කියයි

0 97

niakdysr m,df;a fldfrdakd ;;a;ajh hï ;rulg md,khg hg;a fldg we;s nj nj fi!LH fiajd wOHlaI ckdrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha wjYH kï Èklg isÿ lrk PCR mÍlaIK ixLHdj 3000la olajd jeä lsÍugo yelshdj mj;sk njhs.

fï jk úg niakdysr m<df;a úYd, jYfhka mS’iS’wd¾’ mÍlaIK isÿ flfrk nj;a wjodkï lKavdhï f;dard f.k mS’iS’wd¾’ mÍlaIK isÿ lrñka mj;sk nj;a Tyq jeäÿrg;a mjikjd.

flfia fj;;a ;;a;ajh 100]la md,kh lr we;s nj mejeish fkdyels nj;a md,kh wm w;ska .s,syS fkdue;s nj;a md,kh wm w;g f.k we;s nj;a j.lSfuka hq;=j m%ldY lrk njhs fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,ajrhd mjikafka.

tfiau t<efUk uehs ui y;r jkod jk úg rg h:d ;;a;ajhg m;a l< yels ùu fyda fkdùu ms<sn| oekg wkdjels m< l< fkdyels njo Tyq mjikjd.

flfia fj;;a fjila iuh olajdu fuu wêl iqmÍlaIdj mj;ajdf.k hdug isÿjkq we;s njhs fi!LH fiajd wOHlaI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikafka.

Tyq jeäÿrg;a lshd isáfha bka wk;=rejo ;j;a ld,hla .; jk f;la fi!LH Wmfoia ms<smÈñka hï md,khlg hg;aj ffoksl lghq;= isÿ lsÍug isÿùu wksjd¾hh njhs.

wod< ksfõokh my;ska oelafõ........

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...