කොරෝනා වෛරස ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව 690ක් දක්වා ඉහළට

0 91

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 690 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd tallh Bfha ^01& rd;S% 10.05g muK ksl=;a lrk ,o jd¾;djg wkqj Bfha Èkfha§ jd¾;d jQ kj wdidÈ;hska ixLHdj 25la.

ta wkqj fldfrdakd wdidokh jQ frda.Ska 521 fofkla fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 162la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

YS% ,xldfjka jd¾;d jk urK ixLHdj y;la.

flfia fj;;a fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; mqoa.,hka 145 fofkla frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...