වෙන්නප්පුවේ පුද්ගල ඝාතනයක්

0 123

fjkakmamqu, y,dj; ud¾.fha jhslald, m%foaYfha§ mqoa., >d;khla isÿj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ jhslal,d m%foaYfha msysá W¿ l¾udka; Yd,djl fiajlhska fofofkl= w;r we;s jQ wdrjq,la ÿrÈ. hdfuka tla mqoa.,hl= úiska wfkla mqoa.,hdg msyshlska weK >d;kh lr we;s njhs.

fjkakmamqj fmd,sishg ,o f;dr;=re u; isÿ lrk ,o úu¾Ykj,§ wkdjrK ù we;af;a jhslald, m%foaYfhau mÈxÑ 42 yeúßÈ mqoa.,hl= >d;khg ,laj we;s njhs.

fuu >d;kh fm!oa.,sl wdrjq,la u; isÿ lr we;s nj;a >d;kh iïnkaOfhka jhslald, m%foaYfhau mÈxÑ jhi wjqreÿ 40la muK jk iellre w;awvx.=jg f.k we;s nj;a fmd,sish mjikjd.

>d;k isÿùu iïnkaOfhka fjkakmamqj fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...