ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් පස්වරුවේ වැසි – අකුණු අනතුරුවලින් ආරක්ෂා වන්නැයි ඉල්ලීමක්

0 118

niakdysr” uOHu iy inr.uqj m<d;aj,;a .d,a, iy ud;r Èia;%slalj,;a ijia ld,fha§ fyda rd;%S ld,fha§ ia:dk iaj,amhl jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tfiau niakdysr iy ol=Kq m<d;aj,;a ukakdru iy hdmkh Èia;%slalj,;a fjr<nv m%foaYj, WoEik ld,fha§;a jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka.

.s.=reï iys; jeis we;s jk wjia:dfõ§ wl=Kq iy ;djld,sl ;o iq<x u.ska isÿjk wk;=re wju lr .ekSug wjYH mshjr .kakd f,i ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ck;djf.ka b,a,d isákjd.

fï w;r Èjhsk mqrd uqyqÿ m%foaYh ie,lSfï§ ol=Kq wkaouka iy .sksfldK È. fnx.d, fndlal uqyqÿ m%foaYh wdY%S;;j wvq mSvk ;;a;ajhla j¾Okh ù we;s nj;a th ;jÿrg;a j¾Okhùfï yelshdjla mj;sk nj;a ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

.eUq/ uqyqÿ m%foaYj, ëjr yd kdjql lghq;=j, fh§fï§ fï iïnkaOfhka wjOdkfhka lghq;= lrk f,i kdjql m%cdjf.ka ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j b,a,d isákjd.

ukakdru isg fld<U” .d,a, iy yïnkaf;dg yryd uvl,mqj olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ia:dk iaj,amhl jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j mjikafka.

ukakdru isg fld<U iy .d,a, yryd yïnkaf;dg olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x ngysr foiska yud tk w;r Èjhsk jgd fiiq uqyqÿ m%foaYj,  iq<x jhU foiska yud ths.

iq<fÕa fõ.h mehg lsf,daóg¾ 20;a 30;a w;r w.hla .kS.

Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaY idudkH iajNdjfha isg uo jYfhka r¿ úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

.s.=reï iys; jeis we;s jk wjia:dj,§ tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ 70;a 80;a olajd ;djld,slj ;o iq<x we;s úhyels w;r túg tu uqyqÿ m%foaYj, ;djld,slj r¿ úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

මත්පැන් සාදයක් දැමූ තරුණයන් හයක් පොලිස් අත්අඩංගුවට

වෙන්නප්පුවේ පුද්ගල ඝාතනයක්

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...