හෙරොයින් සමග පුද්ගලයින් දෙදෙනෙක් බොරැල්ලේදී සහ ආරච්චිකට්ටුවේදී අල්ලයි

0 89

fyfrdhska iu. mqoa.,hska fofofkl= fnd/,a, iy wdrÉÑlÜgqj m%foaYj,§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ fnd/,a, fmd,sia n,m%foaYfha f.da;ómqr m%foaYfha fyfrdhska .%Eï 11 ñ,s.%Eï 641la ika;lfha ;ndf.k ;S%frdao r:hlska m%jdykh lrñka isá iellrejl= w;awvx.=jg .ekqKq njhs.

fnd/,a, fmd,sia ia:dkfha ks,OdÍka úiska fuu jeg,Su isÿ lr we;s w;r w;awvx.=jg .;a iellre jhi wjqreÿ 52la muK jk fnd/,a, m%foaYfhau mÈxÑlrefjls.

iellre wo^02& ud,s.dlkao ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r fnd/,a, fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

fï w;r wdrÉÑlÜgqj fmd,sia n,m%foaYfha lrelal=<sh rdcl|¿j m%foaYfha§ fyfrdhska .%Eï 02 ñ,s.%Eï 34la ika;lfha ;ndf.k ;S%frdao r:hlska m%jdykh l< iellrefjl= w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

wdrÉÑlÜgqj fmd,sisfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rlg wkqj isÿ l< jeg,Sfï§ jhi wjqreÿ 32la jQ biqre Whk” nx.foksh hk m%foaYfha mÈxÑlrefjla w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

iellre wo^02& y,dj; ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a lsÍug kshñ; w;r wdrÉÑlÜgqj fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...