ලොව පුරා කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව මිලියන 3.4 ඉක්මවයි

0 105

f,dj mqrd fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^02& fmrjre 11.30 muK jk úg 34,01,318la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka 10,81,705 fofkla iqjh ,nd we;s nj;a 2,39,614 fofkla urKhg m;aj we;s nj;a úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd.

fï w;r jeäu wdidÈ;hska ixLHdj jd¾;d jk wfußldfjka fï jk úg jd¾;d jk wdidÈ;hska ixLHdj 11,31,452la.

tfiau jeäu wdidÈ; urK ixLHdj jd¾;d jkafkao wfußldfjks.

tu ixLHdj 65,776la jk w;r wfußldfõ fldfrdakd wdidokh ù iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 1,61,113ls.

iamd[a[fhka wdidÈ;hska 2,42,988 fofkla jd¾;d jk w;r bka 1,42,450 fofkla iqjh ,nd we;s w;r 24,824 fofkla urKhg m;aj ;sfnkjd.

wdidÈ;hska 2,07,428la jd¾;d jk b;d,sfhka fuf;la iqjh ,nd we;s ixLHdj 78,249la jk w;r 28,236la urKhg m;aj ;sfnkjd.

[covid19-table searching=”true” showing=”20″ label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered” font-family=”Verdana”]

 

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...