කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 707ක් දක්වා ඉහළට – 12 දෙනෙක් අදත් සුවය ලබා රෝහලින් පිටව යයි

0 122

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj 707la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wo Èkfha miajre 7.05 muK jk úg jd¾;d ù we;af;a wdidÈ;hska fofofkla muKhs.

fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 516 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

tfiau wo Èkfha frda.Ska 12 fofkl= iqjh ,nd we;s w;r ta wkqj iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 184la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj y;la.

flfia fj;;a fldfrdakd ffjri frda. ,laIK iys; njg ielh u; mqoa.,hka 176 fofkla frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a mj;sk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

[covid19 country=”Sri Lanka” title=”SRI LANKA CORONAVIRUS UPDATE” style=”2″ dark_mode=”no” label_total=”Total” label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered”]

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...