හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රී නිදහස් පක්ෂ සභාපතීත්වයෙන් ඉවත් කළ යුතුයි

m%idoa mQ¾‚ud,a

0 88

ysgmq ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d jydu Y%S ,xld ksoyia mlaI iNdm;s ;k;=ßka bj;a lr jevn,k iNdm;sjrfhl= m;a l, hq;= nj fjkakmamqj Y%S ,xld ksoyia mlaI m%Odk ixúOdhl  yd jhU m<d;a iNdfõ êjr” lDIsl¾u yd  jd¾ud¾. ysgmq weu;s iqu,a ;sfiard uy;d mjikjd.

ysgmq m<d;a wud;Hjrhd fï nj lshd isáfha fjkakmamqj lgqfkaßh msysá ta uy;df.a ksjfia§ wo ^03&  oyj,a mej;s udOH yuqjl§hs.

fuys§  jeäÿrg;a woyia oelajQ iqu,a ;sfiard uy;d fufia lshd isáhd.

mdial= m%ydrh i|yd ysgmq fiakdêkdhlhd  yd ysgmq rch j.lsjhq;= nj fï jk úg rfÜ wd.ñl kdhlhka /ila m%ldY ksl=;a lr,d ;shkjd.

fï w;r ld¾Èk,a  ysñmdKkaf.a m%ldYh jf.au w;smqcH ´u,afma  fidaNs; ysñhkaf.a m%ldYh;a wmsg neyer lrkak neye.

ta ksid uu mlaIhg fhdackd lrkafka ;djld,slj  Y%S ,xld ksoyia mlaIfha iNdm;slñka ysgmq ckdêm;sjrhd bj;a l, hq;= njhs.

wms fuh l< hq;= jkafka fï ms,sn|j isÿ lrk mÍlaIKh ksu fjk f;la muKhs.

fï ;;a;ajh rfÜ ck;dj;a wjfndaO lr .; hq;=hs.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...