කොළඹ, කළුතර, ගම්පහ සහ පුත්තලම හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට ඇඳිරි නීතිය තාවකාලිකව ඉවතට

0 77

fld<U” l¿;r, .ïmy iy mq;a;,u Èia;%slalh yer Èjhsfka fiiq Èia;%slal 21 i|yd mkjd ;snQ we¢ß kS;sh wo^04& fmrjre myg bj;a flreKd.

tf,i bj;a flreKq we¢ß kS;sh h<s wo rd;%S wgg mekfjkjd.

tf,i mekfjk we¢ß kS;sh t<efUk 6 jkod f;la rd;%S wfÜ isg WoEik 5 olajd tu m%foaYj, l%shd;aul flfrkjd.

flfia fj;;a uehs 6 jk nodod rd;%S wgg mekfjk we¢ß kS;sh bj;a lrkq ,nkafka uehs 11 jk i÷od fmrjre myg njhs ckdêm;s udOH wxYh mjikafka.

flfia fj;;a niakdysr m<df;a iy mq;a;,ï Èia;%slalfha l%shd;aul we¢ß kS;sh uehs 11 jkod f;la ;jÿrg;a wLKavj l%shd;aul flfrkjd.

ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a i|yka jkafka uehs ui 11 jkod isg tf,i we¢ß kS;sh l%shd;aul flfrk Èia;%slalj, we¢ß kS;sh ;sìh§ ckÔú;h iy wdh;k l%shdldÍ;ajh h:d ;;a;ajhg m;a lrk njhs.

tfiau lsishï m%foaYhla fyda .ïudkhla fyda wjodkï l,dmhla f,i kï lr we;s wjia:djl§ tjeks m%foaYhkag we;=¿ùug fyda msgùug fyda lsisfjl=g;a wjir fkd,efnk njhs ckdêm;s udOH wxYh ksl=;a l< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...