හැඳුනුම්පතේ අග අංකයට නිවෙසින් බැහැර යාමේ අවසර ඇඳිරි නීතිය ඇති ප්‍රදේශවලට පමණයි

0 80

ck;dj wkjYH f,i talrdYS ùu md,kh lsÍu i|yd y÷kajd ÿka cd;sl ye÷kqïmf;a wjidk wxlh wkqj ksfjiaj,ska neyer hdug fok wjirh wod< jkafka we¢ß kS;sh ls%hd;aul m%foaYj,g muKla nj ckdêm;s  udOH wxYh ksfõokhla ksl=;a lrñka oekqï fokq ,nkjd.

ta wkqj we¢ß kS;sh ,sys,a lr we;s wjia:dj, ksfjiaj,ska neyer hdug fuh lsisfia;a wod< fkdjk njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...