ගැඹුරු මුහුදේදී හදිසියේ රෝගී වූ ධීවරයකු නාවික හමුදා සහායෙන් ගොඩබිමට

0 109

fírej, ëjr jrdfhka .eUqre uqyqfoa ëjr lghq;= i|yd msg;aj .sh ëjr hd;%djl isá ëjrfhl= yÈisfha wxYNd. frda.S ;;a;ajhg m;aùu fya;=fjka Tyq ffjoH m%;sldr i|yd fhduq lsÍug läkñka f.dvìu fj; /f.k taug Y%S ,xld kdúl yuqodj wo ^04& lghq;= lr ;sfnkjd.

ta wkqj fírej,” ëjr jrdfhka .eUqre uqyqfoa ëjr lghq;= i|yd msg;aj f.dia ;snQ m%idÈ 04 keu;s nyqÈk ëjr hd;%dfõ isá ëjrfhl= fuf,i f.dvìug /f.k taug kdúl yuqodj lghq;= lr  ;sfnkjd.

yÈisfha we;sjQ wxYNd. frda.S ;;ajhla fya;=fjka Tyq läkñka ffjoH m%;sldr i|yd fhduq lsÍug iydh ,nd fok f,i ëjr yd c,c iïm;a fomd¾;fïka;=j úiska kdúl yuqodj fj;ska b,a,Sula flreKq njhs kdúl yuqodj mjikafka.

ta wkqj jydu l%shd;aul jQ kdúl yuqodj frda.shd /f.k tau i|yd ol=Kq kdúl úOdkhg wh;a fõ. m%ydrl uqr hd;%djla wod< ëjr hd;%dj ëjr lghq;=j, ksr;j isá .eUqre uqyqÿ m%foaYhg fhduq lrk ;sfnkjd.

ta wkqj .d,a,g Tífnka jQ uqyqÿ m%foaYfha uqyqÿ ie;mqï 32l ^lsf,daógr 60& muK ÿrl§ mj;sk jix.; ;;a;ajh ie<ls,a,g .ksñka ish¿ wdrla‍Il l%ufõohka wkq.ukh lrñka wod, ëjr hd;%dj fj;ska frda.S jQ mqoa.,hd ,nd.ekSug kdúl yuqodj lghq;= lr ;sfnkjd.

miqj fõ. m%ydrl hd;%dj ;=<§u tu mqoa.,hd fj; uq,sl m%:udOdr ,nd§ug kdúl yuqod ffjoH lKavdhï lghq;= lrkq ,enqjd.

wk;=rej .d,a, jrdh fj; /f.k tkq ,enQ fuu frda.S mqoa.,hd iqjießh .s,ka r:hla u.ska ffjoH m%;sldr i|yd lrdmsáh Ysla‍IK frday, fj; fhduq lrk ,§.

Hits: 3

You might also like
Comments
Loading...