කොරෝනා ආසාදිත 8 වන මරණය වාර්තා වෙයි

0 118

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd ffjri wdidodkh ùfuka isÿ jQ wgjk urKh Bfha^04& rd;S%fha isÿ jQ nj fi!LH fiajd wOHCI ckrd,a úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

ksfõokhla ksl=;a lrñka Tyq lshd issáfha tf,i ñhf.dia we;af;a 72 yeúßÈ ldka;djla njhs.

weh fydaud.u frdayf,a m%;sldr ,nñka isá w;r l=reKE., fmd,ams;s.u m%foaYfha mÈxÑldßhls.

ta wkqj fldfrdakd ffjri wdidokh fya;=fjka furg isÿ jQ urK ixLHdj 8la olajd by< hkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...