ප්‍රදේශ කිහිපයකට අදත් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රීයේදී වැසි

0 121

niakdysr, uOHu, inr.uqj, jhU, ol=Kq iy W!j m,d;aj,;a uvl,mqj, wïmdr iy wkqrdOmqr Èia;s%lalj,;a ijia ld,fha§ fyda rd;S% ld,fha§ ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tfiau niakdysr iy ol=Kq m<d;aj,;a mq;a;,u iy hdmkh Èia;s%lalj,;a fjr<nv m%foaYj,;a WoEik ld,fha§;a jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs tu fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka.

ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ksl=;a l< ksfõokhl jeäÿrg;a oelafjkafka inr.uqj iy W!j m<d;aj,;a yïnkaf;dg Èia;s%lalfha;a we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 75g jeä ;rul ;o jeis we;s úh yels njhs.

.s.=reï iys; jeis we;s jk wjia:dfõ§ wl=Kq u.ska iy ;djld,slj ;o iq<x u.ska isÿjk wk;=re wju lr .ekSug wjYH mshjr .kak f,i ck;djf.ka ldreKslj b,a,d isák njhs wod< ksfõokfha jeäÿrg;a oelafõkfka.

fï w;r ol=Kq wkaouka uqyqÿ iy .sKsfldK È. fnx.d, fndlal uqyqÿ m%foaYh wdYS%;j j¾Okh jQ wvq mSvk ;;a;ajh ;jÿrg;a mj;S.

.eUqre uqyqÿ m%foaYj, ëjr yd kdjql lghq;=j, fh§fï§ fï ms<sn|j wjOdkfhka lghq;= lrk f,i ldreKslj b,a,d isák njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka.

tfiau ukakdru isg fld<U, .d,a, iy yïnkaf;dg yryd uvl,mqj olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njo tu fomd¾;fïka;=j mjikjd.

ukakdru isg fld<U iy .d,a, yryd yïnkaf;dg olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<x niakdysr isg ksß; olajd jk ÈYdj,ska yuk w;r Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaYj, iq<x .sksfldK foiska yud tk w;r iq<f`.a fõ.h mehg lsf,daóg¾ úiai;a ;sy;a w;r w.hla .kS.

.d,a, isg yïnkaf;dg yryd fmd;=ú,a olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<f`.a fõ.h úáka úg mehg lsf,daóg¾ y;<syla muK olajd by< hd  yels njo wod< ksfõokfha oelafjkjd.

tfiau Èjhsk jgd uqyqo m%foaY idudkH iajNdjfha isg uo jYfhka r¿ úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

.s.=reï iys; jeis we;s jk úg tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ ye;a;Ej;a wiQj;a; olajd ;djld,slj ;o iq<x we;s úh yels w;r túg tu uqyqÿ m%foaY ;djld,slj r¿ úh yels njhs tu ksfõokfha oelafjkafka.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...