පාලනයෙන් ගිලිහුණු යතුරු පැදියේ පැදිකරු මරුට

0 98

;Uq;af;a.u” yQß.iajej m%foaYfha§ isÿ jQ wk;=rlska mqoa.,hl= Ôú;laIhg m;aj ;sfnkjd.

fmd,sish mejiqfõ ;Uq;af;a.u ud¾.fha fld;au,amqr l=Uqlajej m%foaYfha§ yQß.iajej foi isg ;Uq;af;a.u foig Odjkh jQ h;=re meÈhla meÈlreg md,kh lr .; fkdyelsj ud¾.fha fmr<S f.dia wk;=r isÿj we;s njhs.

wk;=ßka nrm;, ;=jd, ,enQ h;=re meÈfha meÈlre ;Uq;af;a.u frday,g we;=<;a lsÍfuka miqj ñhf.dia we;s njhs fmd,sish mjikafka.

fuf,i Ôú;laIhg m;aj we;af;a ;<dfld<jej” yQß.iajej m%foaYfha mÈxÑj isá 19 yeúßÈ  ;reKfhls.

uD; foayh ;Uq;af;a.u frdayf,a ;nd we;s w;r wk;=r iïnkaOfhka ;Uq;af;a.u fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...