ගාල්ලේ කඩ සාප්පු අටක් ගින්නෙන් දැවෙයි

0 120

.d,a, k.rfha lvidmamq fm<l yÈis .skakla ygf.k ;sfnkjd.

Bfha^04& rd;S% 9g muK fuu .skak ygf.k we;s njhs fmd,sish mjikafka.

.d,a, fmd,sish” .d,a, k.r iNd .sks ksùfï tallh iy m%foaYjdiSkaf.a iyh we;sj .skak ksjd oeuqKq njhs fmd,sish jeäÿrg;a lshd isáfha.

.skafkka lv idmamq wglg muK ydks isÿj we;s w;r lsisÿ Ôú; ydkshla isÿj keye.

isoaêh iïnkaOfhka .d,a, wmrdO ia:dk mÍlaIl ks,OdÍka yd .d,a, fmd,sish tlaj jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...