ඇඳිරි නීතිය අතරතුරු මුදලට සූදුවේ යෙදුණු හය දෙනෙක් අත්අඩංගුවට – සැකකරුවන් PCR පරීක්ෂණයකටත් යොමු කෙරේ

fla'  ví,sõ'  ksYaYxl - f;,afoksh 

0 103

we¢ß  kS;s ld,fhaÈ uqo,g iQÿ lS%vdfõ  ksr; jQ  mqoa.,hka  yh fofkla  f.dvuqkak m%foaYfhaÈ miq.sh ;=kajkod rd;S% rx.,  fmd,sish  úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

iellrejka  ika;lfha  ;sî uqo,a  yd  ldâ  l=Ügï  lsysmhla we;=¿    ;j;a  NdKav  lsysmhla  o fmd,sish Ndrhg f.k ;sfnkjd.

fuu iellrejka  f;,afoksh  ufyia;%d;a  Èid  úksiqre  Ydkl l,kaiqßh  uy;d fj;  fhduq  lsÍfuka  wk;=rej  Èk  17la  rlaIs; nkaOkd.dr .; lsßug;a  fuu  iellrejka  ksfrdaOdhkhg  ,lalr  PCR mßlaIKhlg  ,la lrk  f,i;a Bfha ^04& ksfhda.  lr ;sfnkjd.

isoaêh iïnkaOfhka rx., fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...