ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 9 දක්වා ඉහළට

0 130

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ; 09 jk urKho jd¾;d jk nj fi!LH fiajd wOHlaI úfYaI{ ffjoH wks,a cdisxy uy;d mjikjd.

whs’ã’tÉ’ frdayf,a oeä i;aldr tallfha m%;sldr ,nñka isá ldka;djla fuf,i urKhg m;aj we;s njhs ffjoHjrhd jeäÿrg;a lshd isáfha.

fi!LH wud;HxYh lshd isáfha Ôú;laIhg m;ajQ ldka;dj fld<U 15 m%foaYfha mÈxÑ 52 yeúßÈ ldka;djla njhs.

ta wkqj fï jk úg YS% ,xldfjka iuia; fldfrdakd wdidÈ;hska 755la jd¾;d jk w;r bka 549 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nkjd.

wo Èkfha fuf;la jd¾;d jQ kj wdidÈ;hska ixLHdj y;rla.

tfiau iqjh ,enQ ixLHdjo 197la olajd  by< f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd wdidokh fya;=fjka urKhg m;a ixLHdj 9la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 145 fofkla fldfrdakd frda. ,laIK iys; njg ielh u; frday,a .;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isákjd.

You might also like
Comments
Loading...