පදික වේදිකාවේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂක ක්‍රමවේදවලට පැටහැනිව ව්‍යාපාර කටයුතු කරන වෙළඳුන්ට හැටන් දික්ඔය නගර සභාවෙන් අවවාද

0 88

fldúâ 19 ffjirh me;sr hdfï wjOdku;a iu. mkjd ;snq weÈß kS;sh ;djld,slj bj;a lsßu;a iu. j;=lrfha ;reKhka úYd, msßila yegka k.rfha mÈl fõÈldfõ fï Èkj, jHdmdr lghq;= isÿ lrk wdldrh olakg ,efnkjd.

tu jHdmdr lghq;= isÿ lrk we;eï ;reKhka Tjqka wf,ú lrk t,j¿ we;=¿ w;HjYHh wdydr øjHh fi!LH wdrlaIs; fkdjk wdldrhg wiqrd wf,ú lrk njg yegka ÈlaTh k.r iNdfõ fi!LHh wxY fj; ,o meñ‚,a,la u; yegka ÈlaTh k.r iNdfõ uyck fi!LHh mßlaIl rduhshd nd,l%sIaKka uy;d tu jHdmdßlhkag wo ^05& Èk tu jHdmdr lghq;= isÿ lrk ia:dk fj; f.dia wjjdo lr ;sfnkjd.

fmd,j uÜgfï isg wä 1 1$2la Wilska hqla; ,e,s ;Ügqjla fyda ma,diaála n÷kla u; ;ndf.k jHdmdr lghq;= isÿ lrk f,ig;a” tu jHdmdßlhkag uyck fi!LH mßlaIljrhd úiska wjjdo lr ;sfnkjd.

tfia fkdlrk jHdmdßlhkaf.a jHdmdr lghq;= tu ia:dkfhka bj;a lsßug mshjr .kakd njhs yegka ÈlaTh k.r iNdfõ uyck fi!LHh mßlaIljrhd jeäÿrg;a lshd isáfha.

 

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...