බලපත් නොමැතිව හොරෙන් වැලි ඇද්ද සැකකරුවන් තිදෙනෙක් නාවික හමුදාවට කොටු

0 116

n,m;% fkdue;sj je,s m%jdykh lrñka ;snQ f,dß r: ;=kla ^03& iy tys isá mqoa.,hska ;sfofkla ^03& Bfha ^5& kdúl yuqod Ndrhg f.k ;sfnkjd.

kef.kysr kdúl úOdkhg wkqhqla; kdúlhska msßila úiska ;%sl=Kdu,h” lskakshd m%foaYfha .xf.hs md,u wi, l%shd;aul l< ud¾. ndOlhl§ fuf,i wkjirfhka je,s m%jdykh lrñka isá iellghq;= f,dß r: ;=kla mÍla‍Idjg ,la lr ;sfnkjd.

tys§ tu f,dß r: ;=< .uka .;a mqoa.,hska i;=j j,x.= je,s m%jdyk n,m;% fkdue;s njg ;yjqre lr.ekSfuka wk;=rej wod< mqoa.,hska ;sfokd ^03& iy f,dß r: ;=k ^03& kdúl yuqod Ndrhg .ekqKq njhs kdjls yuqodj mjikafka.

fuf,i kdúl yuqod Ndrhg .;a mqoa.,hska jhi wjqreÿ 32 ;a 43 ;a w;r jhfia miqjk fõ,a,., iy uykqjr hk m%foaYj, mÈxÑlrejka njg wkdjrKh ù ;sfnkjd.

wod< iellrejka iy f,dß r: jeäÿr úu¾Yk i|yd lskakshd fmd,sish fj; Ndr§ ;sfnkjd.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...