වෙසක් මංගල්‍යය නිමිති කරගනිමින් සැමරුම් මුද්දර තුනක් සහ සිහිවටන පත්‍රිකාවක්

0 120

t<efUk fjila ieureï W;aijh ksñ;s lr .ksñka úúO jákdlïj,ska hq;a kj ieureï uqoaor 3la iy isysjgk m;%sldjla ;eme,a fomd¾;fïka;=j úiska ksl=;a lsÍug kshñ;hs.

ta wkqj remsh,a 10″ remsh,a 15 yd remsh,a 45 hk jákdlïj,ska hq;a iure uqoaor fuf,i ksl=;a lsÍug kshñ; njhs jd¾;d jkafka.

‍fuu iure uqoaor ksl=;a lsÍu” w;smQcH uydkdhl iajdñka jykafia,df.a iy w.%dud;Hjrhdf.a m%Odk;ajfhka wo^06& wr,sh.y ukaÈrfha§ isÿ lsÍug kshñ;hs.

fjila uqoaor iy isysjgk m;%sldj mq,ia;s tÈßùr iy rdcH fjila W;aij uqoaorh biqre p;=rx. hk uqoaor ks¾udK Ys,amSka úiska ks¾udKh lr ;sfnkjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...