වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් සුරාසැල් වසා දැමේ

0 89

2020 fjila W;aijh fjkqfjka iqrdie,a jid ;efnkq we;ehs rcfha m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j ksfõokh lrkjd.

tfiau uia udxY wf,úie,a” i;=ka urK ia:dk” f¾ia nqlS” leisfkda Yd,d yd iudc Yd,d o jid ;efnk njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

m%jD;a;s fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjikafka fï iïnkaOfhka rdcH mßmd,k iajfoaY lghq;= iy m<d;a iNd yd m<d;a md,k wud;HdxY f,alï jrhd úiska ishÆu m<d;a m%Odk f,alïjreka iy ish¨‍u Èia;%sla f,alïjrekag oekqï § we;s njhs.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...