ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිටින සිසුන් රැගෙන ඒමට විශේෂ ගුවන් යානයක් පිටත් වෙයි

0 106

´iafÜ%,shdfõ /£ isák YS% ,dxlsl  isiqka Èjhskg /f.k tau i|yd YS% ,kalka .=jka fiajhg wh;a úfYaI .=jka hdkhla wo^08& w¨hu fu,an¾ka kqjr n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd.

fï w;r w;HjYH fi!LH WmlrK /.;a f;jeks Ök .=jka hdkh;a wo Èkfha furgg <`.dùug kshñ; nj jd¾;d jkjd.

PCR m¾fhaIK lÜg, 30,000la fm!oa.,sl wdrlaIl lÜg, 15,000la N95 j¾.fha uqyqKq wdjrK 30,000la iy ;j;a fi!LH WmlrK f;d.hla tu hdkh u.ska /f.k taug kshñ; njhs jd¾;d jkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...