පෘතුගාලයේ සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක රොනල්ඩෝ දින 14ක් නිරෝධායනයට

0 125

mD;=.d,fha iqmsß mdmkaÿ lS%vl ls%iaáhdfkda frdk,afvda  Èk 14la ksfrdaOdhkhg fhduq lsÍug b;d,s n,OdÍka mshjr f.k we;s nj úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkjd.

ish mjqf,a idudcslhka oel n,d .ekSu i|yd frdk,afvda miq.shod b;d,sfha isg ish uõrg jk mD;=.d,h n,d msg;aj f.dia ;sfnkjd.

tys udi follg wêl ld,hla /£ isàfuka wk;=rejhs Tyq h<s b;d,shg meñK ;sfnkafka.

b;d,s n,OdÍka úiska Tyq Èk 14l ksfrdaOdhkhg fhduq lr we;af;a b;d,sfha áhqßka kqjrg meñKsfuka njhs úfoia mqj;a fiajd jd¾;d lrkafka.

flfia fj;;a wod< Èk 14 wjika ùfuka miqj frdk,afvda yg ish mqyqKq ùï wdrïN lsÍug yelshdj mj;sk njo Tyqf.a mqyqKqlrejka mjikjd.

Hits: 2

You might also like
Comments
Loading...