ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 824 දක්වා ඉහළට – 232ක් සුවය ලබා පිටව යයි

0 111

YS% ,xldfõ fldfrdakd ffjri wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^08& fmrjre 11.30 muK jk úg 824la olajd by< f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj Bfha ^07& Èkfha y÷kd.;a fldfrdakd wdidÈ; frda.Skaf.a ixLHdj 27la.

tf,i y÷kd .ekqKq 27 fokdf.ka nyq;rh kdúl yuqod Nghka njhs jd¾;d jkafka.

fi!LH wud;HxYh mjikafka fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ frda.Ska 583 fofkl= fï jk úg frday,a.;j m%;sldr ,nk njhs.

tfiau fï jk úg frda.Ska 232 fofofkla mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia ;sfnkjd.

fldfrdakd ffjri wdidokh fya;=fjka furáka jd¾;d jk urK ixLHdj 9la.

flfia fj;;a ;j;a mqoa.,hka 134 fofkla fldfrdakd frda. ,CIK iys; njg ielh u; frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a; miqjk njhs fi!LH wud;HxYfha jix.; frda. úoHd wxYh mjikafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...