දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අද සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි

0 110

Èjhsfka fndfyda m%foaYj, wo^08& ijia ld,fha§ fyda rd;S% ld,fha§ jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels nj ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikjd.

tu fomd¾;fïka;=j wo^08& WoEik ksl=;a l< ksfõokfha oelafjkafka inr.uqj, W!j, uOHu, W;=re ueo iy ol=Kq M,d;aj,;a l¿;r” wïmdr iy uvl,mqj Èia;s%lalj,;a we;eï ia:dkj,g ñ,sóg¾ 75g jeä ;rula ;o jeis we;s úh yels njhs.

niakdysr iy ol=Kq m,d;aj,;a mq;a;,u, ukakdru iy hdmkh hk Èia;s%lalj,;a fjr<nv m%foaYj, WoEik ld,fha§;a jeis yda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

.s.=reï iys; jeis w;s jk wjia:djkays§ wl=Kq u.ska iy ;djld,slj yuk ;o iq<x u.ska isÿúh yels wk;=re wju lr .ekSug wjYH mshjr .kakd f,i ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j ck;djf.ka b,a,Sulao lrkjd.

bÈß meh 24l ld,h i|yd Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaY i|yd ld,.=K wkdjelsh fufiah.

jeis ;;a;ajh

ol=Kq wkaouka uqyqÿ iy .sksfldK È. fnx.d, fndlal uqyqÿ m%foaYh wdYS%;j j¾Okh jQ wvq mSvk ;;a;ajh l%ufhka ÿ¾j, ù ;jÿrg;a by; m%foaYfhau mj;sk njhs tu ksfõokfha oelafjkafka.

.eUqre  uqqyqÿ m%foaYj, ëjr yd kdjql lghq;=j, fhfokakka fï iïnkaOfhka ksl=;a lrk bÈß ksfõok ms<sn| wjOdkfhka lghq;= lrk ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j b,a,d isákjd.

ukakdru isg fld<U, .d,a, iy yïnkaf;dg yryd uvl,mqj olajd jk uqyqÿ m%foaYj, ;ekska ;ek jeis fyda .s.=reï iys; jeis we;s úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

iq<`.

Èjhsk jgd uqyqÿ m%foaYj, iq<x ksß; foiska yuk w;r iq<f`.a fõ.h mehg lsf,daóg¾ 25;a 35;a w;r w.hla .kS.

.d,a, isg yïnkaf;dg yryd uvl,mqj olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iy ukakdru isg lkalika;=f¾ olajd jk uqyqÿ m%foaYj, iq<f`.a fõ.h úáka úg mehg lsf,daóg¾ 40 – 45;a muK olajd by< hd yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j wjOdrKh lr isákafka.

uqyqfoa iajNdjh

.d,a, isg yïnkaf;dg yryd uvl,mqj olajd jk uqyqÿ m%foaY iy ukakdru isg lkalika;=rh olajd jk uqyqÿ m%foaY úáka úg ;r;ula r¿ úh yel.

Èjhsk jgd jk fiiq uqyqÿ m%foaY uo jYfhka r¿ úh yels njhs ld,.=K úoHd fomd¾;fïka;=j mjikafka.

.s.=reï iys; jeis we;s jk úg tu uqyqÿ m%foaYj, mehg lsf,daóg¾ 70la 80la olajd ;djld,slj ;o iq<x we;s úh yels w;r túg tu uqyqÿ m%foaY ;djld,slj r¿ úh yels njhs tu ksfõokfha jeäÿrg;a oelafjkafka.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...