11 වන සඳුදා සිට දිවයින පුරා සතොස අලෙවි සැල් විවෘත තැබීමට සැලසුම්

0 88

t<efUk 11 jk i÷od Èkfha isg Èjhsk mqrd we;s; if;di fj<| ie,a újD; ;eîug ie,iqï lr we;s nj tys iNdm;s kqIdâ fmf¾rd uy;d mjikjd.

ta uy;d jeäÿrg;a lshd isáfha mdßfNda.sl ck;djg w;HjYH NdKav ñ,§ .ekSu i|yd wjYH myiqlï iemhSug ,xld if;di ;jÿrg;a lghq;= lrñka isák njhs.

tfiau fi!LH wxY úiska ks¾foaY lr we;s wdrlaIs; l%ufõohka wkq.ukh lrñka fj<|dï lghq;= isÿ lsÍug wjYH Wmfoia ,nd§ we;s njo Tyq lsh isáhd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...