දේශපාලනයට වඩා ජනතාව වැදගත් – හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය සී.බී. රත්නායක කියයි

rxð;a rdcmlaI - yegka

0 127

foaYdmd,khg jvd rfÜ ck;dj ;ukag jeo.;a nj Y%s ,xld fmdÿck fmruqfKa kqjrt,sh Èia;%sla ixúOdhl iy ysgmq rdcH wud;H iS.î. r;akdhl uy;d mjikjd.

ysgmq wud;Hjrhd fï nj lshd isáfha wo^08& kqjrt<sfha§ udOH fj; woyia olajñka.

tys§  jeäÿrg;a woyia oelajQ ysgmq rdcH wud;Hjrhd lshd isáfha ckdêm;s f.daGdNh rdcmlaI uy;d .;a l%shdud¾. ksid fldfrdkd ffjrih me;sr hk tl;a, ffjrih fya;=fjka ñh hk msßi wju lr .ekSug iu;aj we;s njhs.

úmlaIh úúOdldr fpdaokd fï wjia:dfõ t,a, lrk nj;a m<uqj ck;dj fojkqj foaYmd,kh úÈyg ys;,d lghq;= lrk f,i ;ud úmCIfhka b,a,d isák njo iS.î. r;akdhl uy;d mjikjd.

rdcH wud;Hjrhd tys§ jeäÿrg;a oelajQ woyia  my;ska krUkak.

 

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...