කොරෝනා වෛරසයෙන් සුවය ලැබූ 61 දෙනෙක් රෝහල්වලින් පිටව යයි

0 84

YS% ,xldfõ fldfrdakd ffjri wdidokh ù frday,a.;j isák msßfika ;j;a 61 fofkl= mQ¾K iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fï jk úg iqjh ,enQ iuia; ixLHdj 321la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdaakd wdidÈ; urK ixLHdj 9la.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...