හෙරොයින් කිලෝ 4 ග්‍රෑම් 368ක් සමග තිදෙනෙක් පුත්තලමේදී අල්ලයි

0 78

fyfrdhska lsf,da.%Eï y;rlg wêl ixLHdjla iu. mqoa.,hka ;sfofkla mq;a;,u lvhdl=,ï m%foaYfha§ w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

mq;a;,u fldÜGdi úI u;aøjH jeg,Sï tallfha ks,OdÍkag ,o f;dr;=rlaa u; Bfha^09& miajrefõ jeg,Su isÿ lr we;s njhs fmd,sish mjikafka.

tys§ iellrejka ;sfofofkl= ika;lfha ;sî fyfrdhska lsf,da 4 .%Eï 368 la fmd,sia Ndrhg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

tys§ jhi wjqreÿ 32la muK jQ kQ¾ m,a,s mdr” lvhdl=,ï” mq;a;,u hk  ,smskfha mÈxÑ iellrejl= fyfrdhska lsf,da tlhs .%Eï 708la iu. w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

fï w;r mq;a;,u fid,agka mdr wxl 5 hk ,smskfha mÈxÑ wfhl= fyfrdhska lsf,da 1hs .%Eï 745la iu.ska fmd,sia Ndrhg f.k ;sfnkjd.

wfkla iellre fyfrdhska .%Eï 915la iu.ska mq;a;,u” Wvhdj,s” ukakdru mdr” 2 lKqj m%foaYfha§ w;awvx.=jg .ekqKq njhs fmd,sish mjikafka.

w;awvx.=jg .;a iellrejka Èk ;=kl /|jqï ksfhda. hgf;a r|jd ;ndf.k m%Yak lrk njhs fmd,sish jeäÿrg;a mjikafka.

mq;a;,u fmd,sish jeäÿr úu¾Yk isÿ lrkq ,nkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...