ශ්‍රී ලංකාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 869ක් දක්වා ඉහළට

0 110

YS% ,xldfõ fldfrdakd wdidÈ;hskaf.a ixLHdj wo^12& WoEk 7.05 muK jk úg 869 olajd by< f.dia ;sfnkjd.

bka fï jkúg 343 fofkla iqjh ,nd we;s ;sfnkjd.

YS% ,xldfjka jd¾;d jk fldfrdakd wdidÈ; urK ixLHdj 9la.

ta wkqj fï jk úg fldfrdakd wdidÈ;hska 517 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r ;j;a mqoa.,hka 114 fofkla fldfrdakd frda. ,laIKh ;sfí hehs ielh u; oekg frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a miqjk njhs fi!LH m%j¾Ok ld¾hdxYh mjikafka.

[covid19 country=”Sri Lanka” title=”Sri Lanka Coronavirus Update” style=”5″ dark_mode=”no” label_total=”Total” label_confirmed=”Confirmed” label_deaths=”Deaths” label_recovered=”Recovered” width=”620px“]

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...