කළුතර අවට ප්‍රදේශ රැසකට පැය 10ක ජල කප්පාදුවක්

0 92

l¿;r iy wjg m%foaYj,g wo^12& fmrjre 8 isg miajre 6’00 olajd meh 10l c, lmamdÿjla isÿjk nj cd;sl c, iïmdok yd c,mjyk uKav,h mjikjd.

Bg fya;=j f,i jd¾;d jkafka ,xld úÿ,s n,uKav,fha w;HjYH kv;a;= lghq;a;la fya;=fjka fl;afyak c, mú;%d.drhg imhk úÿ,sn,h ;djld,slj w;aysgqùuhs.

ta wkqj jialvqj, jdoaÿj, fmd;=msáh, fudfrdka;=vqj, l¿;r W;=r iy ol=K, lgql=rekao, kdf.dv, mhd.,, ms,sñkdj;a;, u.af.dk, fírej,, l¿jdfudaor, fudr.,a,, w¨;a.u, o¾.dk.rh iy fnkaf;dg hk m%foaYhkag fuu c, lmamdÿj n,meje;afjk njo cd;sl c,iïmdok yd c,mjyk uKav,h jeäÿrg;a mjikjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...