පිටින් කජු දර – ඇතුලෙන් කොහොඹ කොට – දැව ජාවාරමක් STF එකෙන් අල්ලයි

m%shxlr l¿myk - mq;a;,u

0 104

we¢ß kS;s wjir m;%hla Wmfhda.S lr .ksuka lcq or /f.k hk uqjdfjka ;ykï oej j¾.hla jk fldfydU fldg úYd, m%udKhla /f.k hñka isá iellrejka fofofkl= fmd,sia úfYaI ld¾h n,ldh úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd.

jkd;;ú,a¨j kd.uvqj m%foaYfha isg mq;a;,u olajd fuu ;ykï oej f;d.h m%jdykh lrñka isg we;s njhs jd¾;d jkafka.

fuu jeg,Su isÿ lr we;af;a úfYaI ld¾h n,ld ks<Odßkag ,o f;dr;=rla u;hs.

wod< f,dß r:h ;=< mßlaId lrkafkl=g iDcqju lcq or Èiajk wdldrhg wiqrd miqmiska fuu oejeka; fldfydU fldg úYd, f;d.hla b;d iQCIu f,i wiqrd /f.kú;a we;s nj uQ,sl mßlaIKj,§ wkdjrKh ù ;sfnkjd.

iellrejka jkd;ú,a¨‍j m%foaYfha mÈxÑlrejka msßila nj;a fufia w;awvx.=jg m;a f,dß r:fha ysñlre fiajlhska fhdojd f.k fuu kS;s úfrdaê oejcdjru yiqrkjk nj;a” óg fmr wjia:d lsysmhl§ fuu f,dß r:h fufia w;awvx.=jg f.k we;s njgo wkdjrK ù ;sfnkjd.

w;awvx.=jgm;a oej f;d.h iy f,dß r:h mq;a;,u jk ixrlaIK ld¾hd,h fj; Ndr §ug lghq;= isÿlr ;snq‚.

tys§ w;awvx.=jg m;a fldfydU oej f;d.fha jákdlu fï jk f;la ;lafiare lsÍu isÿj fkdue;s njhs jd¾;d jkafka.

iellrejka mq;a;,u ufyaia;%d;a wêlrKh yuqjg bÈßm;a lsÍug kshñ;j ;snq‚.

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...