උසස් පෙළ ශ්‍රේණිවලට අයදුම් කිරීම Online ක්‍රමයට

0 78

2020 jif¾ wOHhk fmdÿ iy;sl m;% Wiia fm< fYa‚ i|yd we;=<;aùug kshñ; isiqkag ta i|yd ud¾..; ^online& l%uhg whÿï lsÍug wo ^12& Èk isg wOHdmk wud;HdxYh úiska wjia:dj i,id § ;sfnkjd.

ta wkqj www.info.moe.gov.lk fjí wvúh fj; msúi Wiia fm< fYa‚ i|yd we;=<;aùug wfmalaIs; isiqkag ta i|yd whÿï l< yels njhs wOHdmk wud;HxYh mjikafka.

tla whÿïlrefjl=g mdi,a oyhla^10& olajd whÿïm;a fhduq l< yels w;r ish¨‍u whÿïm;a 2020.06.12 Èkg fmr fhduq l< hq;= jkjd.

Hits: 0

You might also like
Comments
Loading...