කොරෝනා ආසාදිතව රෝහල්ගතව සිටි 23 දෙනෙක් පූර්ණ සුවය ලබා පිටව යයි

kdúl Nghka 14 fofkla ta w;r

0 93

fldfrdakd ffjirh wdidokh ù frday,a.;j isá ;j;a wdidÈ;hska 23 fofkl= iqjh ,nd frday,aj,ska msgj f.dia we;s nj fi!LH wud;HxYh mjikjd.

ta wkqj fldfrdakd wdidÈ;j iqjh ,enQjkaf.a ixLHdj 366la olajd by< f.dia ;sfnkjd.

wo Èkfha iqjh ,enQ wdidÈ;hska 23 fokd w;ßka 14 fofkl= je,sir kdúl yuqod l|jqfrka y÷kd .ekqKq úfrdaOdr rKúrejka njo jd¾;d jkjd.

fi!LH wud;HxYh jeäÿrg;a lshd isáfha IDH, je,slkao, uq,af,aßhdj, brKú, iy fydaud.u frday,aj, m%;sldr ,nñka isá 23 fofkl= wo Èkfha iqj ,nd msgj f.dia we;s njhs.

ta wkqj furg fldfrdakd wdidÈ;hska ixLHdj jk 869 fokdf.ka fï jk úg 366 fofkla iqjh ,nd ;sfnkjd.

;j;a wdidÈ;hska 494 fofkla frday,a.;j m%;sldr ,nñka isákjd.

fï w;r fldfrdakd frda.d ,laIK iys; njg ielh u; ;j;a mqoa.,hka 117 fofkla frday,a.;j ffjoH wëCIKh hgf;a m%;sldr ,nñka isák njhs jix.; frda. úoHd tallh mjikafka.

.; jQ meh úis y;rl ld,fha§ furáka fldfrdakd wdidÈ;hka yh fofkla muKla jd¾;d ù we;s w;r Tjqka ish¨u fofkd kdúl  yuqod idudðlhka njhs fi!LH wud;HxYh mjikafka.

 

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...