කප්පම් ගන්නා කල්ලියක් ගැන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් දැනුම්දීමක්

0 94

mqoa.,hskag ;¾ckh fldg cx.u ÿrl:kj, we;s úoHq;a uqo,a yqjudre Tiafia isÿflfrk lmamï ,nd .ekSfï isoaêka iïnkaOfhka wjOdkfhka miqjk f,i wdrlaIl wud;HdxYh uyck;dj f.ka b,a,d isáhs.

mdial= bßod fndaïn m%ydrh iïnkaOfhka isÿflfrñka mj;sk úu¾Ykhg ;ukaf.a ku we;=,;aj we;s nj mjid thska ku bj;a lsÍug fuf,i cx.u ÿrl:k Tiafia úoHq;a uqo,a yqjudre l%u ^e-wallet& Tiafia lmamï .ekSu isÿflfrk njg f;dr;=re wkdjrKh ù we;.

ixúOdkd;aul lKavdhula úiska fuu lmamï .ekSfï l%shdj isÿlrk njhs wdrlaIl wud;HdxYh jeäÿrg;a i|yka lr isáfha.

wdrlaIl f,alï úY%dñl fïc¾ ckrd,a lu,a .=Kr;ak f.a wjOdkhg fï nj fhduqù ;sfnkjd’ ta wdrlaIl wud;HdxYfha mej;s /iaùul§h.

fuys§ lreKq olajñka fmd,sish i|yka lr we;af;a lmamïlrejka úiska mqoa.,hska f.ka remsh,a 25000-50″000 w;r uqo,la b,a,d ;¾cKh fldg we;s njhs.

fï isoaëka iïnkaOfhka oekgu;a mÍlaIK wdrïN fldg we;s nj;a fuys§ ck;djo nqoaêu;aj lghq;= l< hq;= njhs wdrlaIl f,alïjrhd fmkajd fokafka.

hï fyhlska lsishï fyda mqoa.,fhl=g fujeks ÿrl:k weu;=ï ,enqKfyd;a <Õu we;s fmd,sishg fyda 119 wxlhg oekqï fok f,i wdrlaIl wud;HdxYh b,a,d isáhs.

fujeks jxpdldÍ l%shdjkag iïnkaO mqoa.,hskag tfrysj kS;sh oeäj l%shdjg kxjk njhs wdrlaIl wud;HdxYh i|yka lf<ah.

Source : Lankapuvath.lk

Hits: 1

You might also like
Comments
Loading...